Ajankohta: 20.4.2021 tiistai

Tiedä, mitä asiakkaasi tarvitsee – yhteiskehittämisen perusteet

Aika: 20.4.2021 klo 9-16
Paikka: Teams

Tapahtuma on Tehhäänkö yhessä? -yhteiskehittämisen yritysvalmennuksen osa 1.

BusinessOulu järjestää 20.4. – 26.5.2021 välillä ”Tehhäänkö yhessä?” -yhteiskehittämisen yritysvalmennuksen, joka koostuu neljän valmennuspäivän sarjasta sekä yrityskohtaisesta ohjauksesta.

Asiakkaan osallistaminen antaa tietoa, jota ei muuten saisi. Valmennus antaa näkemystä siitä, miten vastata muuttuvaan asiakastarpeeseen ensimmäisten joukossa.

Osallistujat pääsevät suunnittelemaan oman yhteiskehittämisen projektin ja rakentamaan oman yrityksen palvelupolkua. Valmennuksessa käsitellään myös, miten yhteiskehittäminen ja palvelumuotoilu suhteutuvat toisiinsa, ja miten toteuttaa yhteiskehittämistä osana palvelumuotoilua.

Valmennuksen jälkeen osallistuja ymmärtää mitä yhteiskehittäminen tarkoittaa ja miten toteuttaa yhteiskehittämistä käytännössä. Hän myös tuntee yhteiskehittämisen työskentelyperiaatteet ja työkalut. Lisäksi hän ymmärtää fasilitoinnin perusasiat ja osaa valita oikeita työkaluja eri tilanteisiin.

Valmennuksen toteuttaa VisionFactory Oy. Valmentajina toimivat Krista Keränen ja Outi Kinnunen.

Valmennus koostuu neljästä valmennuspäivästä.

Valmennuksien aiheet ja ajankohdat:

Valmennuspäivän rakenne:

Klo 08.50 Linjat aukeavat
Klo 09.00-10.00 Inspiraatioluento 1
Klo 10.00-10.15 Tauko
Klo 10.15-12.00 Työpajatyöskentelyä, jonka aikana jokainen yritys kehittää omaa yritystoimintaansa
Klo 12.00-13.00 Lounastauko
Klo 13.00-14.00 Inspiraatioluento 2
Klo 14.00-14.15 Tauko
Klo 14.15-16.00 Työpajatyöskentelyä, jonka aikana jokainen yritys kehittää omaa yritystoimintaansa

Lisätietoja valmennuksesta ennakkoinfossa esitetystä kalvosarjasta

Tallenne: Tehhäänkö yhessä? -yheiskehittämisen yritysvalmennuksen ennakkoinfo 8.4.2021 klo 8.30-9

Ilmoittaudu yhteiskehittämisen valmennukseen tästä linkistä: https://www.lyyti.in/Yhteiskehittamisen_valmennukseen_ilmoittautuminen_9183

Tarkemmat kuvaukset valmennuspäivien sisällöstä

Valmennuksen osa 1:

Tiedä, mitä asiakkaasi tarvitsee – yhteiskehittämisen perusteet

Valmentajana Krista Keränen & Outi Kinnunen

Sisältö

Yhteiskehittämällä on mahdollista luoda vahva kehittämisen toimintamalli. Osana tätä mallia on tiedolla johtaminen – yhteiskehittämisen tiedolla johtaminen. Yhteiskehittäminen tuottaa tietoa, jonka pääpaino on laadullisessa tiedossa ts. sanallisessa ja visuaalisessa tiedossa. Jotta tätä tietoa pystyy hyödyntämään kehittämisessä, on sitä osattava kerätä oikein ja analysoida.

Tämän päivän kilpailutilanteessa organisaatioiden on yhä tärkeämpää ymmärtää syvällisesti asiakkaiden/ käyttäjien arvonmuodostusta ja suunnitella oma toimintansa tukemaan niitä. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi ei riitä, että asiantuntijat sisäisesti kehittävät tuotteita ja palveluja, vaan heidän tulee osata osallistaa kehittämisprosessiin eri sidosryhmiä. Yhteiskehittäminen mahdollistaa toimintamallin, jossa kehittäminen lähtee aidosti asiakkaiden / käyttäjien tarpeesta. Tuloksena organisaation toiminnan suunta kirkastuu ja kilpailukyky paranee.

Tehokas yhteiskehittämisen prosessi ei ainoastaan auta parantamaan kilpailukykyä, vaan myös motivoi henkilöstöä parempiin tuloksiin. Saat myös arvokasta tietoa siitä, mitä asiakkaasi oikeasti arvostavat.

Valmennuspäivän jälkeen osallistuja ymmärtää, mitä yhteiskehittäminen tarkoittaa ja miten toteuttaa yhteiskehittämistä käytännössä.

Valmennuksen osa 2:

Tiedä, mitä teet – yhteiskehittämisen työskentelyperiaatteet, työkalut ja fasilitointi

Valmentajana Outi Kinnunen

Sisältö

Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon, kun työskennellään yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa, miten konkreettisesti yhdessä tekemistä tehdään ja toteutetaan suunniteltua yhteiskehittämisenmallia – näihin kysymyksiin pureudutaan tässä valmennuksessa.

Yhteiskehittäminen on työskentelyä monialaisissa ryhmissä, tiedon keräämistä asiakkailta ja sidosryhmiltä, henkilöstön osallistamista ja ideointia tiimeissä – näissä kaikissa tarvitaan erinomaisia fasilitointitaitoja sekä oikeanlaisia menetelmä ja työkaluja.

Hyvän ja tuloksellisen fasilitoinnin ytimessä on kaksi asiaa: miten fasilitaattori toimii ja itse työpajan tai tilaisuuden suunnittelu. Tässä valmennuspäivässä tutustutaan kumpaankin – vastuullisena fasilitaattorina toimimiseen sekä miten työpajan kulku tulee rakentaa, että se olisi mahdollisimman optimaalinen tavoitteeseen nähden.
Valmennuksen jälkeen osallistuja tuntee yhteiskehittämisen työskentelyperiaatteet ja työkalut. Lisäksi hän ymmärtää fasilitoinnin perusasiat ja osaa valita oikeita työkaluja eri tilanteisiin.

Valmennuksen osa 3:

Hanki tietoa, käytä tietoa – yhteiskehittäminen ja tiedolla johtaminen

Valmentajana Krista Keränen

Sisältö

Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa yhteiskehittämisen osaamisen hyödyntämistä organisaation toiminnan kehittämisessä. Valmennuksen aikana paneudutaan yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun menetelmillä kerätyn tiedon analysointiin ja raportointiosaamiseen tiedolla johtamisen näkökulmasta.

Valmennus sisältää käytännön harjoituksia, joita osallistujat pääsevät soveltamaan oman organisaation kehittämisen näkökulmasta.

Valmennuksen jälkeen osallistuja ymmärtää laadullisen tutkimuksen ja laadullisen datan analysoinnin perusasiat sekä lisäksi, miten rakentaa sellaisia yhteiskehittämisen toimia, jotka mahdollistavat tiedon keräämisen. Osallistuja ymmärtää, miten rakennetaan visuaalisia raportteja, joita voidaan käyttää organisaation päätöksenteossa ja viestinnässä.

Valmennuksen osa 4:

Tutki, mikä toimii – palveluprosessien kehittäminen ja mittarointi

Valmentajana Outi Kinnunen & Krista Keränen

Sisältö

Palvelut ovat yhä keskeisemmässä roolissa organisaatioissa ja useiden yrityksien kilpailukyky perustuu palveluille. Toimivat palveluprosessit rakentuvat syvälle asiakasymmärrykselle ja niiden tarkoituksena on tukea asiakkaan omaa palvelupolkua.

Palvelupolut ja palveluprosessit auttavat organisaatiota kuvaamaan palvelut ymmärrettävästi ja tekemään niistä eheän kokonaisuuden. Palvelupolkujen ja palveluprosessien ammattimainen johtaminen edellyttää, että ymmärretään palvelulogiikan perusasiat käytännössä ja hallitaan asiakaslähtöisen palvelupolun/ palveluprosessin rakentamisen perusmallit sekä toimintatavat. Lisäksi johtaja tarvitsee mittariston, millä mitata ja johtaa palveluprosessien toimivuutta sekä tuottavuutta.

Valmennuksen jälkeen osallistuja osaa rakentaa toimivampia palvelupolkuja/ palveluprosesseja ja ymmärtää myös, miten niitä johdetaan. Osallistuja ymmärtää paremmin tuotelogiikan (goods logic) ja palvelulogiikan erot (service logic) ja miten ne vaikuttavat johtamiseen. Osallistuja saa myös näkökulmia siihen, millaisilla mittareilla palvelupolkujen/ palveluprosessien toimivuutta ja tuottavuutta voidaan tarkastella.

Valmentajat:

Krista on yhteiskehittämisen uranuurtaja. Hän on mm. väitellyt yhteiskehittämisestä Cambridgen yliopistosta 2015 ja hän on kehittänyt palkitun CoCo Cosmos yhteiskehittämisen pelillisen työkalun sekä BOOST+INNO -työkalun, joka tuo realistisesti esille, mitä tarvitaan innovatiivisen idean kaupallistamisessa. Krista on myös toiminut lähes 30-vuotta yrittäjänä ja yli 10-vuotta opettajana. Tähän mennessä Krista on vetänyt yhteensä yli 500 koulutusta, työpajaa ja konsultointiprojektia liittyen yhteiskehittämiseen, palvelumuotoiluun ja palveluinnovaatioihin.

Outi on palvelumuotoilun ja fasilitoinnin asiantuntija. Hän on toiminut alalla yli 15-vuoden ajan, kouluttaen ja valmentaen yrityksiä asiakaskeskeisimmiksi, omaksumaan uusia ketteriä työkaluja ja palvelumuotoilun prosessia osaksi yrityksen toimintamallia. Outi on valmistunut Laurea-ammattikorkeakoulusta palvelumuotoilun opinnoista ja hän on tutkinut muotoilupelien toimivuutta yrityksissä.

Valmennus on osa Kasvun ekosysteemit -hanketta. Hanke on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta Uudenmaan liiton kautta osana 6Aika-strategiaa vuosina 2018-2021.

Lisätietoja:

Pirjo Koskiniemi
Projektipäällikkö, 6Aika Kasvun ekosysteemit -hanke
040 592 5375
pirjo.koskiniemi@businessoulu.com

Liisa Pietikäinen
Asiantuntija, avoimen innovaation palvelut ja ennakointi
6Aika Kasvun ekosysteemit -hanke
040 7050 473
liisa.pietikainen@businessoulu.com