Julkaistu 3.6.2022 perjantai

Kohti onnistuneita kokeiluja

Kokeilun tuottama tieto johtaa markkinakelpoisempiin tuotteisiin ja voi antaa merkittävän kilpailuedun. Kokeiluja voidaan tehdä tuote- ja palvelukehityksen kaikissa vaiheissa. Niillä hankitaan tuote- tai palvelukehitykseen uutta tietoa luonnollisissa käyttötilanteissa, oikeilta käyttäjiltä. Yritys voi toteuttaa kokeiluja omaehtoisesti, mutta käytettävissä on myös avoimia kokeilupalveluja ja kehitysympäristöjä. 

BusinessOulu kehittää kokeilupalveluja tarvelähtöisesti. Keväällä 2022 keräsimme tietoa yritysten tarpeista. Tietoa hankittiin työpajassa sekä haastattelemalla yrityksiä, joilla on kokemusta kokeiluista avoimissa ympäristöissä.  Kyselyyn vastanneet yritykset toivoivat hyvää fasilitointia, joka turvaa sujuvan kokeilun, sekä toimintaa tukevia yrityspalveluja ja mahdollisuuksia verkostoitua kokeilun yhteydessä.  

Kokeiluympäristön tai -palvelun tuottajalla on merkittävä rooli kokeilun onnistumiselle. Yritykset kaipasivat tukea erityisesti kokeilun käynnistämisvaiheessa.  

Fasilitaattorin osaamisen pitää liittyä koko kontekstiin, pitää olla ymmärrys miten tämä liittyy muihin osasiin toimintakentässä. Vähintä on, että on palvelun ymmärrystä mikä ylipäätään on hyvää palvelua yritykselle.  

Samoin kokeiluympäristöön liittyvän palautteen vastaanottajana ja käsittelijänä kokeilun yhteyshenkilö on ratkaisevassa roolissa. Fasilitointiin liittyy myös kerätyn tiedon laadun varmistaminen. Tietoa on saatava riittävästi, sen on oltava luotettavaa ja analysoitavissa. Kun kokeilussa kerätään dataa automaatiolla esimerkiksi tilaan asennettujen anturien kautta, on varmistettava datan laatu ja yhteensopivuus asiakkaan datankäsittelyn kanssa.    

Tarvitaan kumppaneita ja verkostoja

Avoimen kokeiluympäristön kautta voi olla yhteys muihin yrityspalveluihin. Yritykset toivat esille tarpeen saada kokeilun jälkeen tukea myös kaupallistamiseen, kansainvälistymiseen sekä yleiseen liiketoiminnan kehittämiseen. Tämän toivottiin toteutuvan yli organisaatiorajojen niin, että lähtökohtana olisi yrityksen tarve eikä omien palvelujen markkinointi. Varsinkin rahoitusmuotojen kenttä on moninainen, ja asiantuntevaa rahoitusneuvojaa tarvitaan avuksi löytämään sopivat rahoitusmuodot.   

Harva idea voi toimia yhden yrityksen varassa. Kokonaisvaltaiset palvelut vaativat toteutuakseen palveluverkoston. Yrityksen keksimä asiakasarvo voi liittyä palvelun käyttöön, mutta palvelun tuottamiseen on edelleen koottava verkosto ja muotoiltava palvelun tuottamisen prosessi. Haastelähtöisissä kokeiluissa kokeilun järjestäjä voi tukea näiden verkostojen syntymistä. Pienet yritykset voivat yhdistää voimiaan ja pystyvät näin yhdessä vastaamaan haasteeseen.  

Verkostoitumista varten järjestetään myös erilaisia yritystapahtumia, jossa ihmiset voivat kohdata vapaamuotoisesti. Verkostoitumista tapahtuu kokeiluympäristössä muun toiminnan sivussa. Monimuotoisuus on tässäkin tärkeää.  

Jos ajatellaan kokeiluympäristöä, monia hyviä asioita voi tulla, jos siellä on isoja toimijoita eikä vain pieniä. 

Haastelähtöisissä kokeiluissa kokeilua usein rahoitetaan ja on mahdollisuus, että kehitetty tuote hankitaan käyttöön. Tähän suuntautuu vahva odotus. Koetaan, että jos tuote vastaa haasteessa annettuun tarpeeseen, se pitäisi myös ostaa. Vaikka tuotteen oikeudet jäävätkin yritykselle, vastaavaa asiakasta voi olla vaikeaa löytää muualta. On myös koettu, että haastelähtöisten kokeilujen tiukat rajaukset ovat estäneet täysin uudenlaisten innovaatioiden kehittämistä. Innovatiivista hankintaa, jossa julkinen toimija hankkii uuden, kehitettävän tuotteen tai palvelun, toivottiin enemmän.  

Kokeiluista saadaan monenlaista hyötyä

Kokeilulla tavoitellaan tietoa ja oppimista. Se, millaista tietoa tarvitaan, riippuu kokeiltavan tuotteen kehityksen vaiheesta. Voidaan tarvita tietoa asiakkaasta, tuotteen toimivuudesta, soveltuvuudesta tai haluttavuudesta. Myös uusia liiketoimintamalleja ja palveluprosesseja kehitettäessä kokeilu antaa arvokasta informaatiota.  

Yritykset kertoivat myös muista toteutuneista hyödyistä: Uudelle tuotteelle saa kokeilun avulla referenssejä rahoittajia, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita varten. Kokeilu myös vie usein konkreettisesti tuotekehitystä eteenpäin niin, että voidaan tarjota asiakkaalle laajempaa tai kypsempää kokonaisuutta. Tästä on saatu myös markkinointihyötyä. Kokeilulla voi näyttää, mistä on kysymys. Toimivuuden ja miellyttävyyden lisäksi kokeiluilla voidaan tutkia hintaa ja myyntikanavia sekä tehdä ennakkomarkkinointia käyttäjäkunnan keskuudessa. 

Omasta osaamisesta, resurssien tarpeesta ja tuotteen mahdollisuuksien rajoista oppiminen ovat olleet tärkeitä tuloksia kokeiluista. Joskus kokeilussa on löytynyt uusi käyttömahdollisuus tai käyttäjäryhmä. Joskus kokeilussa on selvinnyt sekin, että kaupallistaminen suunnitellussa laajuudessa vaatii resursseja enemmän kuin saadaan hankittua. Tuotteesta on jäänyt tällöin elämään se osa, jolla on menestymisen mahdollisuuksia ja joka pystytään viemään markkinoille. 

Kiinnostus kokeiluympäristöjen käyttöön vaihtelee

Kokeilupalveluihin osallistuneet yritykset kertoivat, että varsinkin yritystoiminnan alkuvaiheessa ei olisi muuten ollut mahdollista järjestää luonnollista käyttöympäristöä kokeilua varten. Käyttäjien tavoittaminen kokeilijoiksi on merkittävä osa jokaista kokeilua. Kun ei ole vielä asiakkaita, yhteyden saaminen tuleviin käyttäjiin on huomattavan haasteellista.  

Kokeilu on tällaisessa tilanteessa ainoa tapa arvioida ajatuksia ja oletuksia käytännössä. Haastelähtöisissä kokeiluissa on syntynyt kokonaan uusia innovaatioita ja näkökulmia tuotteen kehittämiseen ja liiketoimintaan. Avoimen ympäristön hyötyinä nähtiin yhteys käyttäjiin, verkostoituminen ja kokeilussa syntyvät kumppanuudet. Myös palvelu on syy käyttää avointa kokeiluympäristöä. 

“Helpointa on järjestää kokeilu, kun on suljettu ympäristö, oikeat käyttäjät ja täysin fasilitoitu kokeilu.” 

Yritysten kiinnostukseen avoimia kokeiluympäristöjä kohtaan vaikuttavat niiden elinkaaren vaihe sekä liiketoimintamalli. Niillä yrityksillä, jotka tuottavat räätälöityjä ratkaisuja asiakkaille, kokeilut ovat toiminnan vakiinnuttua siirtyneet asiakkaan tiloihin. Niihin liittyy aina joko tehty tilaus tai pyrkimys kauppaan.  

Kaikki eivät halua käyttää avoimia kokeiluympäristöjä. Syitä järjestää kokeiluja itse olivat oman innovaation suojelu ja julkisuuden hallinta – halutaan esimerkiksi pitää keksintö salassa ennen kuin patentti on vahvistettu. Toinen ilmennyt syy on, että halutaan antaa julkisuuteen tietoja vain täysin valmiista ratkaisuista. Yhteistä näille yrityksille on se, että ne pystyvät järjestämään tarvittavat kokeilut joko asiakkaan tai oman verkostonsa tuella.  On myös mahdollista, että tarvittavan tyyppistä avointa kokeiluympäristöä ei ole saatavilla.   

Kiitämme kaikkia työpajaan ja haastatteluun osallistuneita yrityksiä!

BusinessOulun tarjoamat avoimet kokeilupalvelut ovat kiinteistöteknologian kokeiluympäristö BusinessAsema, yhteiskehittämispalvelu Patiolla sekä teemakohtaiset kokeiluohjelmat ja -tapahtumat. Lisäksi BusinessOululla on välittävä rooli muihin Oulun kaupungin tarjoamiin kokeilumahdollisuuksiin.  

Tarkastelemme saamiemme vastausten pohjalta BusinessAsemaa ja Patiolla-palvelua asiakasnäkökulmasta. Lisäksi tietoa hyödynnetään, kun kehitetään palveluprosesseja liittyen kaupunkiympäristössä toteutettaviin kokeiluihin.  Jos kokeilu kiinnostaa, otahan yhteyttä, verkon välityksellä tai suoraan. Aletaan suunnitella! 

Kokeilu BusinessAsemalla kiinnostaa

Kokeilu kaupunkiympäristössä kiinnostaa

Jos käyttäjien tavoittaminen ja/tai yhteiskehittäminen kiinnostaa, kerromme mielellämme, miten Patiolla-palvelu voi auttaa.  

Liisa Pietikäinen
040 7050 473

Jari Jokisalo
046 923 1397

Pirjo Koskiniemi
040 592 5375

Ari Saine
044 497 3117

Tietoa kyselystä

Tiedon keruuseen osallistuneet yritykset edustavat eri toimialoja. Ohjelmistotuotanto ja älykkäät ratkaisut painottuivat jossain määrin, koska viime vuosina on tarjottu runsaasti kokeilumahdollisuuksia liittyen digitaalisiin ratkaisuihin. Esiin nousseet tarpeet ovat kuitenkin toimialasta riippumattomia. Vastanneet yritykset olivat toimineet yli 5 vuotta. Noin 60 % yrityksistä oli kooltaan 1–10 hengen yrityksiä ja muut tätä suurempia.   

Mitä on yrityksen kokeilutoiminta? 

Oulun kaupunki tuottaa kolmenlaisia kokeilupalveluja: Kokeilualustat ovat oikeita tai simuloituja käyttöympäristöjä, joissa oikeat käyttäjät käyttävät kehitettävää tuotteita. Tällainen alusta on mm. BusinessAsema. Tarve- tai haastelähtöisessä yhteiskehittämisessä kaupunki etsii ratkaisua haasteeseen. Tällöin kokeilu voi johtaa hankintaan, mutta ei aina. Nämä ovat yleensä ajallisesti rajattuja ohjelmia. Räätälöidyissä kokeilupalveluissa yritys esittää kokeilua, jolle pyritään löytämään sopiva ympäristö ja käyttäjät. Kokeiluun ei liity hankintaa, vaan hyöty yritykselle on kokeilulla hankittu tuki tuotekehitykseen. Näin toimii esimerkiksi Patiolla-palvelu.