Julkaistu 13.5.2022 perjantai

Kun työ ja tekijä kohtaavat -työhönvalmentaja työnantajan ja työntekijän tukena

Kirjoittaja: Tarja Siira

Hallituksen Työkykyohjelman (2020-2023) yhtenä kärkenä on integroida osatyökykyisten palvelut toimiviksi nykyisten ja valmisteilla olevien, kuten tulevaisuuden sote-keskusten palveluihin. Työkyky- ja työllisyyspalvelut ovat tulevaisuudessa kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspintojen palveluita. Palo-hankkeessa pilotoidaan laatuperusteista työhönvalmennusta osana työikäisten palveluintegraatiomallia. Mallissa työkyvyn ja työllistymisen tuen tarpeet tunnistetaan varhaisessa vaiheessa ja niihin etsitään ratkaisuja yhdessä toimien yli organisaatio- ja sektorirajojen.

Laatuperusteisen työhönvalmennuksen avulla voidaan tukea pitkään työttömänä olleen työllistymistä.

Laatuperusteisuus tarkoittaa, että toiminta perustuu tutkittuun tietoon ja työmenetelmissä noudatetaan toiminnan kehittäjien laatimia kriteereitä. Pilotoitavan mallin kriteerit on tuotettu Yhdysvalloissa. Pilotissa kokeillaan ja arvioidaan tutkittua mallia toimintaympäristössämme.  Sen työmenetelmät sijoittuvat työsuhteen käynnistymiseen, työnkuvan ja työtekijän osaamisen yhteensovittamiseen. Työhönvalmentaja toimii tilanteessa työnantajan, työntekijän ja työyhteisön tukena tarvittavan ajan vahvistaen vuoropuhelua heidän välillään. Yhdessä tuotettu tavoite, kohdennetut palvelut ja työskentely samaan suuntaan vahvistaa työnhakijan käsitystä itsestään työntekijänä ja osaajana. On mielenkiintoista saada kokemuksia siitä, kuinka laatuperusteinen työhönvalmennus istuu suomalaiseen työllisyyskenttään. Kokemusten avulla saamme uutta tietoa, ymmärryksemme asiasta kehittyy ja parhaat tietoon perustuvat toimintamallit juurtuvat osaksi normaalitoimintaa.

Palveluintegraatiomallia on pilotoitu Oulussa Tuiran Hyvinvointikeskuksessa ja BusinessOulun työllisyyspalveluissa. Yhteiskehittämisen avulla on lisätty palvelujen välistä koordinaatiota ja matalan kynnyksen konsultaatiota, joiden avulla edistetään asiakkaan työkykyä ja työllistymistä. Lisäksi ammattilaisten keskinäinen oppiminen sekä osaamisen jakaminen ja hyödyntäminen vahvistuvat.

Toimintatapoja kehittämällä pyritään vastaamaan vahvasti myös työnantajien työvoiman tarpeeseen sekä lisäämään työelämän monimuotoisuutta ja erilaisia työn tekemisen tapoja. Palveluita yhteensovitetaan myös käynnissä olevassa Kelan 55 Plus -valmennuksen avulla. Valmennuksen tavoitteena on tukea ikääntyvien työttömien paluuta työmarkkinoille.

Yksilölle työelämäosallisuus lisää hyvinvointia ja vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksia. Monimuotoinen työelämä parhaimmillaan myös motivoi työyhteisöjen yhteen hiileen puhaltamista ja voipa se olla myös yrityksen kilpailuetukin muuttuvassa maailmassa.

 Tarja Siira

 Työhönvalmentaja, YTM, fysioterapeutti

 Palo-hanke

 BusinessOulun Työllisyyspalvelut